رستم فیروززاده
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان ویژوال بیسیک (برنامه نویسی Visual Basic)
توابع مرتبط با رشته (String Functions) نویسنده: رستم فیروززاده - سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

توابع مرتبط با رشته (String Functions)

 

تابع Str

Function Str (Number)                                                                                               

 

این تابع مقدار Number را به صورت رشته  برمی گرداند.(در اصل این تابع مقدار آرگومان خود را با نوع Variant به رشته برمی گرداند.)

مثال:

Str (Time) >> Return it: Time of System To String.

Me. Caption = Str (Time)

Str (Me.BackColor) >> Return it: BackColor of This Form To String.

Me. Caption = Str (Me.BackColor)

Str (12345) >> Return it: " 12345"

Me. Caption=Str (12345)

 

*** برای احظار خصوصیات فرمی که در ماجول کد آن کد نویسی می کنیم از دستور Me استفاده

می کنیم. ***

** مقدار برگشتی تابع Str یک فضای خالی در ابتدای رشته ایجاد می کند که جهت علامت (-( از اعداد منفی می باشد .یعنی اگر عدد ما منفی باشد این فضای خالی با علامت (-) پر می شود. ***


توابع مرتبط با رشته (String Functions)

 

تابع Str

Function Str (Number)                                                                                               

 

این تابع مقدار Number را به صورت رشته  برمی گرداند.(در اصل این تابع مقدار آرگومان خود را با نوع Variant به رشته برمی گرداند.)

مثال:

Str (Time) >> Return it: Time of System To String.

Me. Caption = Str (Time)

Str (Me.BackColor) >> Return it: BackColor of This Form To String.

Me. Caption = Str (Me.BackColor)

Str (12345) >> Return it: " 12345"

Me. Caption=Str (12345)

 

*** برای احظار خصوصیات فرمی که در ماجول کد آن کد نویسی می کنیم از دستور Me استفاده

می کنیم. ***

** مقدار برگشتی تابع Str یک فضای خالی در ابتدای رشته ایجاد می کند که جهت علامت (-( از اعداد منفی می باشد .یعنی اگر عدد ما منفی باشد این فضای خالی با علامت (-) پر می شود. ***

 

تابع StrComp

 Function StrComp (String1, String2, [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare])  

 

این تابع مقدار آرگومان String1 را گرفته و توسط مقدار آرگومان Compare آن را با مقدار آرگومان String2 مقایسه

می کند. ( مقدار آرگومان Compare نوع مقایسه دو آرگومان String1 و String2 را مشخص میکند.)

 

مقادیری که آرگومانهای String1 و String2 میگیرند، با توجه به نام آنها یک رشته می باشد و مقداری که آرگومان

Compare می گیرد 0یا 1یا 2 می باشد. (اغلب از 0 و 1 برای مقایسه استفاده می شود.)

مقادیر آرگومان Compare :

VbBinaryCompare = 0

VbTextCompare = 1

VbDatabaseCompare = 2

مقدار برگشتی این تابع یک عدد از بین اعداد 0 ,1 و یا -1 میباشد. اگر رشته اول بیش از رشته دوم باشد مقدار 1و اگر رشته دوم بیشتر از رشته اول باشد مقدار -1 و اگر هردو رشته برابر باشند مقدار 0 را برمی گرداند.

مقدار برگشتی این تابع بستگی به نوع مقایسه ای که انتخاب کرده ایم نیز دارد.

توجه کنید که اگر نوع مقایسه ما 0 باشد نوع مقایسه چون باینری است؛ کاراکترهای کوچک بیشتر از کاراکترهای بزرگ محاسبه می شوند. درحالی که در نوع مقایسه 1 یا همان متنی اینطور نیست و هردو برابر محاسبه می شوند.

 

به مثالهای زیر توجه کنید:

'Value of myComp is (-1)

MyComp = StrComp ("Ali","ali", 0)

'Value of myComp is (0)

MyComp = StrComp ("Ali","ali", 1)

'Value of myComp is (1)

MyComp = StrComp ("ali","Ali", 0)

'Value of myComp is (0)

MyComp = StrComp ("ali","Ali", 1)

 

توابع Left  و Right

Function Left (String, Length As Long)

Function Right (String, Length As Long)

 

هر دو تابع دو آرگومان همنام دارند و هر دو مقدار برگشتی اشان یک رشته می باشد.

 آرگومان String یک رشته گرفته   و بسته به عددی که آرگومان Length می گیرد. به همان تعداد کاراکتر از رشته ورودی برمی گرداند.

اگر از تابع Left استفاده کنیم به همان مقدار از سمت چپ رشته، و اگر از تابع Right استفاده کنیم به همان مقدار از سمت راست رشته؛ کاراکتر بر می گرداند که مقدار برگشتی تابع را تشکیل می دهند.

 

به مثالهای زیر توجه کنید :

'MStr is "ALI"

 MStr = Left ("ALIREZA", 3)

'MStr is "REZA"

MStr = Right ("ALIREZA", 4)

 

تابع Mid

Function Mid (String, Start As Long, [Length])

این تابع توسط آرگومان String رشته ای را گرفته ، توسط آرگومان Start عددی گرفته که رشته توسط این آرگومان محاسبه شده و کاراکتر شروع رشته برگشتی را تعیین می کند و آرگومان اختیاری Length

اگر آورده نشود رشته تا آخر برگردانده می شود ولی اگر به آن مقدار (عددی) دهیم به همان تعداد کاراکتر از عدد Start به بعد را به ما ارائه می دهد.( توجه داشته باشید که فضای خالی نیز محاسبه می شود.)

 

مثال:

'mStr is "Avang Just System"

mStr = Mid ("My Company Name is Avang Just System",20)

'mStr is "Rostam"

mStr = Mid ("My Name is Rostam And My Family Name is Firozzade" , 12 ,6)

 

 

توابع RTrim ,LTrim ,Trim

Function RTrim (String)

Function LTrim (String)

Function Trim (String)

این سه تابع توسط آرگومان String یک رشته دریافت و فضای خالی را از رشته حذف کرده و سپس  رشته را برمی گردانند.

تابع RTrim فضای خالی از سمت راست رشته ،تابع LTrim فضای خالی از سمت چپ رشته و تابع Trim فضای خالی از طرفین رشته را حذف کرده و رشته را بر می گرداند.

'mStr is "  Avang Just System"

mStr = RTrim ("  Avang Just System  ")

'mStr is "Avang Just System  "

mStr = LTrim ("  Avang Just System  ")

'mStr is "Avang Just System"

mStr = Trim ("  Avang Just System  ")

 


تابع Replace

Function Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String, [Start As Long = 1], [Count As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare]) As String

 کارایی این تابع در جایگزین کردن یک رشته به جای رشته دیگر می باشد.

این تابع توسط آرگومان Expression یک رشته تولید شده را دریافت می کند و توسط آرگومان Find

رشته ای را که باید برداشته شود را در رشته جستجو کرده و رشته ای که آرگومان Replace  میگیرد

را با آن رشته یافت شده جایگزین می کند.

مثال :

'Mstr is "My Company Name is AvangSystem"

Mstr = Replace ("My Company Name is Avang JustSystem","Avang JustSystem", "AvangSystem")

 

تابع Space

Function Space (Number As Long)

این تابع مقدار آرگومان Number را گرفته و به همان مقدار فضای خالی در رشته ایجاد می کند.( آرگومان Number یک عدد می گیرد وبه ازای هر شماره یک فضای خالی Space} } به تابع Space  نسبت می دهد.)

 

'Return it = "ALI REZA"

MStr= "ALI" + Space (1) + "REZA"

تابع Len

 Function Len (Expression)

این تابع مقدار آرگومان Expression را گرفته و مقدار بایتی که این مقدار احتیاج دارد را برمی گرداند.

( Len مخفف کلمه Length می باشد.)

'Return it = 6

Mstr =Len ("Rostam")

 

تابع Val

Function Val (String As String) As Double

این تابع توسط ورودی String رشته ای شبه عددی را دریافت کرده و آنرا به صورت عددی از نوع داده Double بر می گرداند.

'Return it = 123

Num = Val ("123")

'Return it = 123

Num = Val ("123HGJDKL23556")

 

تابع InStr

Function InStr ([Start], [String1], [String2], [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare])

این تابع با بقیه توابع دیگر که تاکنون دیدید یک فرق اساسی دارد آن هم اختیاری بودن تمام آرگومانهای

آن می باشد. توجه داشته باشید با وجود این تفاوت بدون استفاده از آرگومانها عمل تابع از تابع ساقط خواهد شد. اختیاری بودن آرگومانها بدین دلیل است که از چند تابع بدون دیگر توابع میتوان استفاده کرد.

ولی مقادیر دو ورودی String1 و String2 برای گرفتن پاسخ الزامی است.

 آرگومانها :

Start: این ورودی یک مقدار عددی از 1 تا طول ورودی String1 را می تواند بگیرد. (1)

String1 : یک رشته به هر طولی می گیرد.

String2 : یک رشته کوچکتر یا باندازه ورودی  String1 می گیرد.

Compare: این تابع مقایسه دو ورودی String1و String2 را تعیین می کند.

 

کا این تابع: این متد ، توسط String1 رشته ای کامل می گیرد و توسط String2 رشته ای که می خواهید در String1 جایگاه آن را بیابید.

بالفرض مثال اگر String1 بگیرد "Ali" و ما بخواهیم جیگاه "i" را در آن بیابیم ، مقدار String2 را

همان "i" قرار می دهیم.

خروجی : خروجی این تابع یک عدد می باشد از Start تا طول رشته String1 .

مثال: { به بزرگی و کوچکی کاراکتر ها و مقدار مقایسه توجه کنید.)

'Return: (3)

Me.Caption = InStr (1, "Rostam", "S", vbTextCompare)

'Return: (3)

Me.Caption = InStr ("Rostam","s")

 

تابع StrConv

Function StrConv (String, Conversion As VbStrConv, [LocaleID As Long])

 

این تابع توسط ورودی String رشته ای گرفته و توسط ورودی Conversion رشته را با تغییراتی برمی گرداند. تغییراتی مثل Lowercase , Uppercase  و ...

 مقادیرثابتی که آرگومان Conversion  می گیرد :

Const vbUpperCase = 1

Const vbLowerCase = 2

Const vbProperCase = 3

Const vbWide = 4

Const vbNarrow = 8

Const vbKatakana = 16 (&H10)

Const vbHiragana = 32 (&H20)

Const vbUnicode = 64 (&H40)

Const vbFromUnicode = 128 (&H80)

مثال:

'MStr is "ali"

Mstr = StrConv ("ALI", vbLowerCase)

 

توابع LCase و UCase

Function UCase (String)

Function LCase (String)

این توابع توسط ورودی String رشته ای دریافت می کنند. تابع LCase رشته را به Lowercase و

تابع UCase رشته را به Uppercase برمی گرداند.

مثال:

'MSTR = "ALI"

MSTR = UCase ("ali")

'MSTR = "ali"

MSTR = LCase ("ALI") 

 

تابع String

Function String (Number As Long, Character)

 

این تابع توسط ورودی Number یک عدد می گیرد که توسط آن کاراکتر تعیین شده ی ورودی Character به همان تعداد در رشته برگشتی تکرار می شود.

مثال:

'MStr is "MOHAMMAD"

MStr = "MOHA" & String (2,"M") & "AD"

 

 

 

. یادمان باشد، فرصت زندگی کوتاه است

  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام وبلاگ ایجاد Local Database برای پروژه و بکارگیری آن ( بصورت ویزاردی) Snippet و استفاده آن در VS دانلود نرم افزار Trust Information آشنایی با خصوصیات پروژه Project Properties ایده های شما در حیطه نرم افزار رایانه Object Browser ایجاد پروژه جدید در میحط VS 2008 بکار گیری متغیر ها در VB 9.0 آشنایی با محیط ویژوال استادیو 2008
کلمات کلیدی وبلاگ api (۱) components information (۱) convert functions (۱) create project (۱) download trust information (۱) local database (۱) object browser (۱) select case (۱) snippet (۱) vb 90 (۱) wizard local database (۱) ارایه ها (۱) ارتباط با پایگاه داده (۱) ایجاد پروژه جدید با vb (۱) پایگاه داده (۱) تابع (٢) تابع جعبه پیام (۱) تاریخ (۱) تبدیل نوع داده (۱) تلگرام (۱) توابعمرتبط با رشته (۱) تولید نرم افزار با ایده شما (۱) حلقه ها (۱) دانلود (۱) دانلود نرم افزار trust information (۱) دستور enum (۱) دستور with (۱) رابط کاربری برنامه نویس (۱) ریسورس (۱) زمان (۱) نرم افزار trust information (۱) ویژوال بیسیک 2008 (۱) کانال (۱)
دوستان من تولید نرم افزار از ایده های بکر شما دانلود نرم افزار Snippet Maker 2.0 Download Visual Studio SQL and XML Tutorial Quick Learn ايجاد حساب هاي كاربري براي برنامه نسخه آزمایشی نرم افزار ساخت فایل adm پرسش و پاسخ کانال تلگرام این وبلاگ ارتباط با نویسنده وبلاگ در تلگرام پرتال زیگور طراح قالب