توابع مرتبط با رشته: String.Format

 تابع Format از كلاس String : اين تابع يك رشته قالب بندي شده گرفته و مقادير ارائه شده به پارامتر (هاي) بعدي را در قالب بندي مورد نظر به رشته ورودي الحاق مي كند.

  public static string Format(string format, params object[ ] args)

   Member of System.String

مثال:

Dim A% = 36754, B$ = "Items Count:", C$ = "Item(s)", Expr$ = ""

Expr = String.Format( "{1} {0} {2}", A, B, C)

در اين مثال خروجي به متغير Expr ارائه داده مي شود:

' Expr …> "Items Count: 36754 Item(s)"

*. مقادير ارائه شده به پارامتر Params در رشته قالب بندي (پارامتر Format) با علامت هاي آكولاد با شمارش از پايه صفر صدا زده مي شوند؛ يعني اگر بخواهيم مقدار ابتدايي را از بين مقادير در رشته قالب بندي پارامتر Format صدا بزنيم به "{0}" نياز است.


مثال دوم:

Expr = String.Format("Items Count: {0} Item(s)", Me.ListView1.Items.Count)

/ 0 نظر / 43 بازدید