پرسش و پاسخ

چگونه یک متن را به قسمتی از یک متن دیگر اضافه کنیم؟

 

Example:

Dim Expr As String = ""
Dim Str1 As String = "Do you want to "
Dim Str2 As String = "Exit?"
Expr = Str1.Insert(Str1.Length - 1,Str2)
MsgBox (Expr)

چگونه می توان یک یا چند کاراکتر یا کلمه را در یک متن تشخیص داد؟

Example:

Dim Expr As Boolean = False
Dim Str1$ = "Hello and welcome"

Expr = (Str1.Contains("welcome"))
MsgBox (Expr)

 

چگونه می توان کاراکترهای ابتدایی و انتهایی یک متن را تشخیص داد؟

Example:

Dim Expr As Boolean = False
Dim Str1$ = "[ProductName]"

Expr = (Str1.StartsWith("[") And Str1.EndsWith("]"))
MsgBox (Expr)

 

چگونه به یک ماجول کد فضای نامگذاری شده (NameSpace) ، کتابخانه (Class Librasry) الحاق کنیم؟

در قسمت ابتدایی از ماجول کد که قسمت (Declaration) نام دارد از کلمه کلیدی Imports برای این عمل استفاده می شود:

Example1:

Imports System.Drawing

Example2:

Imports System.Windows.Forms.ControlPaint

 

در قسمت تعاریف از ماجول کد می توان فضاهای نامگذاری و کتابخانه ها و ماجول های مورد نیاز متعددی را توسط کلمه کلیدی Imports به ماجول کد الحاق کرد:

Example1:

Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Design

Example2:

Imports System, System.Drawing, System.Drawing.Design

 

چگونه به یک پروژه یک فضای نامگذاری شده و یا کلاس الحاق کنیم؟

به قسمت خصوصیات پروژه (Project Properties) رفته و سربرگ References را انتخاب می کنیم، در ادامه نام فضای نامگذاری شده مورد نظر را در قسمت Imported Namespaces یافته و آن را فعال می کنیم.

 

چگونه یک Drived Class یسازیم؟ {کلاسی که خصوصیات و متد های یک کلاس دیگر (Based Class) را به ارث می برد (به آن الحاق می شود) }

 برای این عمل از کلمه کلیدی Inherits استفاده می شود:

Example:

Public MyClass
 Inherits System.Windows.Forms.Control

End Class

 

برای بکارگیری خصوصیات و متد های کلاس پایه ((Based Class از کلمه کلیدی Overrides کمک گرفته می شود، به صورتی که
کلمه کلیدی Overrides را تایپ کرده با یک Space نام خصوصیات و متدهای کلاس پایه لیست می شود و ...

برای استفاده از خصوصیات و متد های کلاس پایه در کد نویسی از کلاس MyBase کمک گرفته می شود.

Example:

MyBase.Refresh()

/ 0 نظر / 40 بازدید